සිංදු අහන අයට  AIMP AUDIO PLAYER එකේ අලුත්ම එක සිංදු අහන අයට AIMP AUDIO PLAYER එකේ අලුත්ම එක

මෙන්න සිංදු අහනවනම් ඒකට කියපු ප්ලේයර් එක DOWNLOAD මෙන්න ස්කින් ටිකකුත් SKINS

Read more »

0
RealPlayer එකේ අලුත්ම එක RealPlayer එකේ අලුත්ම එක

වීඩියෝ බලනවානම් මෙන්න තව පට්ටම ප්ලේයර් එකක්. DOWNLOAD

Read more »

0
VLC Media Player 2.0.1 බාමු VLC Media Player 2.0.1 බාමු

වීඩියෝ බලනවානම් මෙන්න තව පට්ටම ප්ලේයර් එකක්. FLV විඩියෝ වලටනම් කියාපු භාණ්ඩේ DOWNLOAD

Read more »

0
KMPlayer එකේ අලුත්ම එක KMPlayer එකේ අලුත්ම එක

වීඩියෝ බලනවානම් මේක තමයි ඒකට පට්ටම ප්ලේයර් එක.වැඩි කතා මොකටද අරගෙනම බලන්නකෝ DOWNLOAD

Read more »

 
Top